Dnes je středa 24. července 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE


Základním východiskem pro realizaci stáží v rámci programu streetwork-CPDM o.p.s.,je nabídnout zájemcům o stáž rozšířený pohled na problematiku užívání návykových látek nebo jiného rizikového chování z pohledu zaměřeného na samotného uživatele směrem k chápání užívání drog nebo jiného rizikového chování.

Cílová skupina:

Stáž je určena především pracovníkům a studentům pomáhajících profesí, kteří pracují s uživateli NL a jejich blízkými nebo v jiných typech zařízení v rámci psychosociální sítě, případně se na práci v rámci rodinné případové práce připravují.

Nabízíme hlavně stáže v našem zařízení, popřípadě možnost spolupráce na seminárních, bakalářských nebo diplomových pracích. V rámci stáže vám můžeme nabídnout následující:

1. Vstupní rozhovor

Se zájemcem o stáž proběhne vstupní pohovor, na jehož základě je pak se stážistou buď zahájena další spolupráce nebo je vyrozuměn o tom, že stáž v CPDM-PPS (projektového pracoviště streetwork) vykonávat nebude.
Vstupní pohovor se zájemcem o stáž probíhá pod vedením vedoucího CPDM-PPS. Během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe a zkušenosti s cílovou skupinou. Zájemce o stáž je informován o CPDM-PPS a službách, které poskytuje. U zájemce jsou výhodou zkušenosti v oblasti práce s dětmi nebo mládeží, není to však podmínkou k vykonávání stáže. Nutný je naopak zájem o práci s touto cílovou skupinou, případně zájem o komunitní práci.
Stážista musí být starší 18ti let a projevit schopnost pracovat s cílovou skupinou.
Stážista je seznámen s požadavky týkajícími se minimálního rozsahu stáže a s nabídkou dalších aktivit, kterými si rozsah stáže může rozšířit.

2. Uzavření kontraktu o stáži

Se stážistou, který byl vybrán v rámci výběrového řízení, proběhne schůzka, během níž je dohodnuta konkrétní forma spolupráce a je podepsána smlouva o stáži. V případě potřeby se dojednává také uzavření smlouvy se školou.
Konkrétní forma spolupráce se odvíjí od podmínek poskytovatele stáže a zájmu a časových možností stážisty. Během této schůzky je stanoveno, v jakém rozsahu bude stážista svoji stáž vykonávat.

Konkrétní rozsah spolupráce a časová dotace stáže jsou definovány ve smlouvě spolu s datem započetí a ukončení stáže. Smlouva o stáži se uzavírá po úspěšném výběrovém řízení. Podepsaná smlouva je uložena v dokumentaci o stážích. Rozsah stáže definovaný ve smlouvě je pro stážistu závazný.

Stážista je povinen dodržovat veškerá pravidla stáže tak, jak jsou definována ve smlouvě o stáži, především pravidlo o zachovávání mlčenlivosti o všech údajích týkajících se klientů CPDM o.p.s.
Veškeré pozdější změny ve smlouvě se mohou zapracovat jen se souhlasem stážisty a vedoucího pracoviště.

3. Průběh stáže

Stážistovi je určen garant stáže, kterým je vedoucí pracoviště CPDM-PPS ,nebo jeho zástupce. Garant stáže zajišťuje náplň stáže, přiděluje stážistovi úkoly a pravidelně se stážistou konzultuje průběh stáže. Na garanta stáže se může stážista obracet s dotazy a připomínkami.

V rámci obligatorní části stáže stážista absolvuje:
• 1x vstupní konzultaci, 1 hod.
• seznámení s obecnou problematikou drogových závislostí, streetworku, poradenství
• seznámení s postupy při vyřizování žádostí a kontaktech s úřady (úřad práce, okresní úřad, správa sociálního zabezpečení aj.)
• administrativní práce, první kontakty s příchozími v rámci programu
• telefonické konzultace v rámci prvního kontaktu
• knihovna odborné literatury
• projektový management, základy fundraisingu
• všeobecná orientace v neziskovém sektoru
• 1x výstupní konzultace, 1 hod.
Podmínky účasti na stáži
• budoucí stážista je povinen sdělit svému budoucímu garantovi jeho vztah k drogám
• veškeré informace, ke kterým se stážisti dostanou při výkonu své stáže, jsou důvěrné a jejich případné zneužití zakládá občansko právní nebo trestně právní zodpovědnost
• je zakázáno navazovat bližší intimní vztahy s klienty zařízení
• je zakázáno klienty podporovat v užívání omamných a psychotropních látek, včetně tzv. měkkých drog (alkohol, marihuana a další) a léků nepředepsaných lékařem. Taktéž je přísně zakázáno výše uvedené látky s klienty konzumovat.
• Stážista je povinen se řídit provozním řádem CPDM o.p.s.
• Vykonávat stáž bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, vady, politickou příslušnost, předešlou kriminální činnost, nebo majetkové postavení a respektovat postavení klienta v případě specifických okolností.

4. Ukončení stáže

Stáž v Centru je ukončena závěrečným rozhovorem, jehož cílem je především zhodnotit průběh stáže (přínos, nedostatky) samotným stážistou i pracovníků CPDM-PPS.

V případě zájmu stážisty vystaví vedoucí CPDM-PPS potvrzení o absolvování stáže s termínem, ve kterém stáž probíhala a časovou dotací stáže.

5. Finanční podmínky

Odborná stáž v je hrazená. Cena je - Studenti: 10,-, Pracující: 100,- (denně) !!
6. Obecná ustanovení
Změna smlouvy o stáži je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran. Stážista je povinen dodržovat smluvní ujednání, zejména pravidlo o zachování mlčenlivosti o všech údajích týkajících se klientů zařízení.
Plánované absence jsou hlášeny garantovi stáže minimálně s týdenním předstihem. V případě nemoci nebo jiné neplánované absence je stážista povinen se omluvit nejpozději v den konání stáže. V případě, že stážista nedodržuje své povinnosti a základní ustanovení tak, jak jsou definovaná ve smlouvě o stáži, může garant stáže stáž předčasně ukončit.
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.013 s