Dnes je neděle 23. června 2024  

CPDM, o.p.s. ČK
O nás
Kontakty
Klub Bouda
STREETWORK - poradna
Radio ICM, HSM
AICM ČR
Napsali o nás...
REALIZOVANÉ PROJEKTY
Evropské projekty mládeže
Evropská charta informací pro mládež
LETNÍ TÁBOR ZÁTOŇ 2010 "Prázdniny v pohybu"

Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Mezinárodní a národní organizace
Mládež v EU
EURODESK
Evropská unie
EUROPE DIRECT
Nadace a granty, NNO
SOUTĚŽE

Etický kodex pracoviště StreetworkETICKÝ KODEX PRO ČLENY TÝMU PROJEKTU CPDM O.P.S.

Základní povinností členů týmu je zabezpečení kvality léčebných služeb a péče. Vztah mezi členem týmu a klientem je čistě profesionální a je podstatné, aby tým byl dostatečně vyzrálý a schopný naložit se zodpovědností, které je jim svěřena.
Všichni členové týmu si musí být vědomi, že jejich profese vyžaduje jasné odlišení rolí týmu a klientů. Tento etický kodex je platný pro členy týmu jak v době služby, tak mimo ni.

Členové týmu jsou povinni:

1. Chovat se jako vyzrálý a pozitivní vzor.
2. Zachovávat všechny informace o klientovi v tajnosti s ohledem na platné zákony a nařízení.
3. Vybavit každého klienta kopií „Práv klientů“ a ubezpečit se, že všechny aspekty tohoto prohlášení jsou srozumitelné a dodržované jak ze strany klienta, tak týmu.
4. Respektovat všechny klienty a zachovávat s nimi profesionální vztah.
5. Vykonávat službu bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, vady, polickou příslušnost, předešlou kriminální činnost nebo majetkové postavení a respektovat postavení klienta v případě specifických okolností.
6. Rozpoznat, kdy je pro klienta nejlepší péče v jiném zařízení.
7. Zakázat sexuální vztah mezi členy týmu a klienty (a členy klientovy rodiny).
8. Zabránit využívání klienta pro osobní zisk.
Zdroj: Světová federace terapeutických komunit (WFTC)

Práva klientů
Organizace CPDM o.p.s. zaručuje pro své klienty ve všech svých zařízeních:

1. Podpůrné životní prostředí bez drog.
2. Léčbu a péči bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, původ,barvu pleti, politickou příslušnost, sexuální orientaci, stav, náboženství, původ, pohlaví, identitu , věk, vojenskou hodnost, duševní a fyzické vady, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost nebo veřejné postavení.
3. Důstojnost, respekt, zdraví a jistotu po celou dobu léčby.
4. Znalost filosofie a metod léčebného programu či péče, možnost spolurozhodovat ohledně své léčby.
5. Informaci týkající se aktuálních pravidel a regulací programu a zároveň informaci o sankcích, disciplinárních opatřeních a úpravách pravidel.
6. Přístup k Radě schvalující proces registrace stížností týkajících se administrativních pravidel a regulací, sankcí, disciplinárních opatření a úprav pravidel.
7. Odůvodnění všech hrazených poplatků a nákladů, způsoby a rozvržení plateb, přístup k financím a osobnímu majetku v průběhu programu a ke dni ukončení programu.
8. Utajení informací týkajících se účasti v programu a všech záznamů o léčbě a klientovi v souladu se zákony České republiky, dodržování zásad lékařského tajemství.
9. Ukončení programu v jakékoli jeho fázi bez fyzického či psychologického nátlaku.
10. Osobní komunikaci s příbuznými nebo přáteli po přijetí v místě pobytu a dle pravidel programu kromě případů, kdy to léčebný plán zakazuje.
11. Ochranu před skutečným nebo hrozícím tělesným trestem, před fyzickým, citovým a sexuálním zneužíváním a před nedobrovolným fyzickým omezováním.
12. Zajištění výživné stravy, bezpečného ubytování, tělesného cvičení a potřeb tělesné hygieny v residenčních zařízeních.
13. Lékařské ošetření kvalifikovanými odborníky, právo na odmítnutí nabízeného lékařského ošetření.
14. Právní poradenství v případě potřeby.
15. Pravidelný kontakt s dítětem, které doprovází rodiče v průběhu léčby.
16. Jasné vymezení zodpovědnosti pro členy týmu, jejich odpovídající výcvik a supervizi (včetně vyhodnocování a zpětné vazby).
17. Podpora a pomoc v případě předčasného ukončení programu z jakéhokoliv důvodu, informace o podobných léčebných službách, zdrojích a pobytových místech.
18. Zákaz využívání klienta (včetně rodičů a rodiny) ve prospěch zařízení nebo jeho zaměstnanců.
Sponzor CPDMSponzor ICM ČK ...Aktuálně probíhá:Nejzajímavější ...Anketa ...
Sklidili jste už úrodu ze zahrádky?


> starší výsledky <

Partneři, sponzoři

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR

Pro všechny, kteří chtějí dál studovat

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

»Právní poradenství
»Vzdělávání a osvěta
»Ochrana lidských práv


Informační centrum pro mládež Český Krumlov - icmck@icmck.cz - http://www.icmck.cz - 380 712 427
Zpracováno za 0.018 s